Disclaimer & privacy

Privacy & Gebruiksvoorwaarden 9292 | REISinformatiegroep

Algemeen

9292 | REISinformatiegroep B.V. (hierna: "9292") streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn. 9292 stelt via haar websites, waaronder www.9292.nl(‘Website’), informatie beschikbaar over de diensten die 9292 aanbiedt, waaronder een OV-reisplanner. Voor het gebruik van deze Website en mobiele applicaties gelden een aantal gebruiksvoorwaarden die hieronder zullen worden toegelicht. Daarnaast wil 9292 volstrekt transparant zijn in de wijze waarop zij, als verantwoordelijke omgaat met de verwerking van aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Ook dit zal hier nader worden toegelicht, waarbij voorop staat dat 9292 de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw). Naast onderhavige voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van derden die betrekking hebben op (andere) diensten die (al dan niet via de Website) geleverd worden.

Naam en contactgegevens verantwoordelijke

9292 | REISinformatiegroep B.V.
Postbus 19319
3501 DH Utrecht
Tel. +31(0)88-076 06 00
Fax +31(0)88-076 06 99

KvK 30104171

9292

9292 exploiteert een platform dat aan bezoekers (online) reisinformatie en reisadviezen aanbiedt en/of ter beschikking stelt omtrent het openbaar vervoer, via diverse kanalen, waaronder maar niet beperkt tot Websites, het informatienummer (0900-9292) en mobiele applicaties. Rechtspersonen hebben de mogelijkheid om middels een abonnement vanaf één en hetzelfde IP-adres reisinformatie op te vragen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met 9292 voor een overeenkomst.


Verzameling en verwerking

9292 verzamelt in het kader van haar dienstverlening gegevens, en in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, waaronder de IP-adressen van bezoekers van de Websites en locatiegegevens van gebruikers van haar mobiele applicaties.

De door een bezoeker of gebruiker opgegeven vertrek- en aankomstbestemmingen ten behoeve van het reisadvies worden doorgegeven aan adverteerders. De mobiele applicaties maken enkel gebruik van de locatie voor het bepalen van vertrekhaltes in de buurt en voor het plannen van de reis vanaf de huidige locatie. Door het installeren van de mobiele applicatie geeft u toestemming voor dit gebruik. Het gebruik van locatiedata kan worden uitgeschakeld in het instellingen menu.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan adverteerders. E-mailadressen die zijn verkregen doordat een bezoeker een vraag heeft gesteld via het online contactformulier, worden nadat de vraag is beantwoord, gedurende een maand bewaard zodat bij vragen over hetzelfde onderwerp persoonlijk kan worden gereageerd. Na die maand wordt de klacht geanonimiseerd bewaard in het kader van verbetering van de dienstverlening. E-mailadressen die zijn verkregen voor het aanmaken van een Mijn 9292 account worden bewaard gedurende het bestaan van de account.

9292 zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk is in het kader van haar dienstverlening en/of voor de hieronder beschreven doeleinden, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van de betrokkene wiens persoonsgegevens het betreffen. Bovendien zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.


Doel

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is primair om betere reisinformatie te geven, subsidiair om (commercieel) misbruik van reisinformatie te voorkomen. Ter optimalisatie van de Websites en diensten van 9292 worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt, en worden (anoniem) ingevulde enquêteformulieren en/of e-mailadressen van betrokkenen verzameld die een klacht of vraag hebben over het gebruik van de website en/of de diensten van 9292.


Cookies

Voor het gebruik van de Websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de Website voor de bezoeker gemakkelijker te maken en bevat geen identificerende gegevens. Er worden geen gegevens uit het cookie aan derden verstrekt. Bij het bezoeken en/of gebruiken van de Website worden enkel technische gegevens vastgelegd in een cookie. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u via de webbrowser het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van de Website blijven dan leesbaar.


Gebruik Website en mobiele applicaties

9292 stelt de Website en mobiele applicaties met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van bezoekers, maar 9292 garandeert niet dat de Website en mobiele applicaties vrij zullen zijn van virussen, noch dat deze Website en mobiele applicaties te allen tijde beschikbaar zijn en foutloos zullen  werken. De werkzaamheid van de mobiele applicatie en kwaliteit van de reisadviezen zijn bovendien tevens afhankelijk van de door uw mobiele telefoon gebruikte software en de aanwezigheid van (voldoende) GPS satellieten. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de op de Website en mobiele applicaties vermelde reisadviezen en tarieven. Het is de bezoeker niet toegestaan de Website en mobiele applicaties te wijzigen, kopiëren,  beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de Website en mobiele applicaties te belemmeren. Commercieel gebruik van (reis)gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Website en mobiele applicaties, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen van 9292.


Derden

9292 stelt de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, behoudens:

  • Indien 9292 hiertoe wettelijk wordt verplicht;
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of de rechten van 9292 te beschermen;
  • Indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de bezoeker.

9292  maakt, voor het gebruik van haar Website en mobiele applicaties, gebruik van diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot de diensten van Google Inc. (o.a. Google Maps, Google Analytics) en Microsoft Inc. (o.a. Bing Maps). 9292 verstrekt in dat verband IP-adressen van betrokkene(n) aan Google en/of Microsoft. Google en Microsoft hebben de Amerikaanse Safe Harbor-privacy principes geadopteerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en zij zijn  als zodanig geregistreerd bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Voor nadere informatie omtrent het privacybeleid van Google, wordt verwezen naar de volgende URL: http://www.google.nl/intl/nl/privacy/.  Voor nadere informatie omtrent het privacybeleid van Microsoft, wordt verwezen naar de volgende URL’s: http://privacy.microsoft.com/nl-NL/ en http://privacy.microsoft.com/en-us

De Website(s) van 9292 bevat tevens links naar andere websites van derden. 9292 is niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf de Website naar websites van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat het 9292 gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat 9292 de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.


Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de Website en mobiele applicaties en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan 9292 en/of haar licentiegevers. Indien u verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u voor een licentie contact opnemen met 9292. 9292 en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.


Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop 9292 binnen vier weken na ontvangst zal reageren. Voor ieder inzageverzoek zal 9292 maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de gebruiksvoorwaarden of de bescherming van uw persoonsgegevens door 9292 kunt u reageren via de pagina “contact” op de Website.


Wijzigingen

9292 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website en/of mobiele applicaties.

Utrecht, januari 2013