REISinformatiegroep open Datalicentievoorwaarden

Download de licentievoorwaarden (pdf)

 1. Definities

  REISinformatiegroep-Database:
  de verzameling van data, informatie en andere onafhankelijke componenten die door REISinformatiegroep op een systematische of methodische wijze zijn gerangschikt, geordend en/of verbeterd en van waaruit (basis-)data betreffende openbaar vervoer (afzonderlijk) toegankelijk zijn.
  Datalicentievoorwaarden:
  Deze REISinformatiegroep OV Data Licentievoorwaarden.
  Datalevering:
  REISinformatiegroep-Product of NDOV Levering, afhankelijk van de onder de Overeenkomst afgenomen data(collectie)
  Gebrek:
  een substantiële niet-nakoming van de functionele of technische specificaties die schriftelijk door REISinformatiegroep zijn overeengekomen en/of nadere functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd. Er is uitsluitend sprake van een Gebrek indien de Licentienemer het Gebrek kan aantonen en indien het Gebrek reproduceerbaar is.
  Gebruiken:
  1. hosten, opslaan, kopiëren, distribueren, uitvoeren, weergeven en anderszins gebruiken van de Datalevering of een deel daarvan samen met Licentienemerproducten;

  2. uitgeven van kopieën van en communiceren en anderszins beschikbaar maken voor het publiek van de Datalevering of een deel daarvan samen met Licentienemerproducten;

  3. gebruiken van de Datalevering of een deel daarvan in combinatie met andere content;

  4. extraheren van data uit en/of wedergebruiken van de Datalevering; en

  5. in sublicentie geven van de onder deze Datalicentievoorwaarden verleende rechten, ingevolge artikel 2.3.

  Ingangsdatum:
  de datum waarop de laatste van de twee handtekeningen onder deze Datalicentievoorwaarden is gezet, of in het geval deze Datalicentievoorwaarden online worden gesloten, op het moment dat de Licentienemer de aanmelding heeft voltooid en akkoord is gegaan met deze Datalicentievoorwaarden.
  Intellectuele Eigendomsrechten:
  alle (geregistreerde en ongeregistreerde) auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, rechten met betrekking tot domeinnamen en alle overige rechten van intellectueel eigendom overal ter wereld.
  Licentienemer:
  de (natuurlijk/rechts-)persoon aan wie de Dataleveringen worden geleverd, onder de voorwaarden van de Overeenkomst.
  Licentienemerproducten:
  producten, diensten en/of technologie op enig moment geleverd of ontwikkeld door of namens de Licentienemer, die Gebruik maken van een Datalevering.
  NDOV Levering:
  (Door)levering van een data set in de zin van het Besluit Personenvervoer 2000 en opvolgende wet- en regelgeving, zoals aangeleverd door Vervoerders.
  Overeenkomst:
  De SLA betreffende een specifieke datacollectie in combinatie met deze Datalicentievoorwaarden welke steeds onverkort van toepassing zijn.
  Partijen:
  REISinformatiegroep en de Licentienemer gezamenlijk en afzonderlijk tevens Partij genoemd;
  Richtlijn:
  Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
  RIG:
  Reisinformatiegroep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de licentiegever onder deze Datalicentievoorwaarden.
  REISinformatiegroep-Product:
  delen van de inhoud van de REISinformatiegroep-Database waarvoor onder deze Datalicentievoorwaarden een licentie wordt verleend zoals vermeld in de desbetreffende SLA voor Datalevering en de productbeschrijving.
  SLA:
  De SLA geeft de aard en omvang van de Datalevering weer.
  Vertrouwelijke Informatie:
  alle informatie die door een Partij aan de andere Partij beschikbaar wordt gesteld, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de organisatie, programma’s, software, documentatie, concepten en/of REISinformatie-Producten. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die al algemeen bekend is bij het publiek, die openbaar is gemaakt met toestemming van de Partij van wie de informatie afkomstig is of die openbaar is gemaakt ingevolge een wettelijke verplichting.
  Vervoerder(s):
  De vervoerder(s) in de zin van artikel 1 onder k Wet personenvervoer 2000.
 2. Reikwijdte van de licentie

  1. Onder de voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden verleent REISinformatiegroep de Licentienemer een niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het Gebruik van een Datalevering, met dien verstande dat deze licentie niet strekt tot een verplichting de Datalevering te Gebruiken.

  2. Tenzij anders overeengekomen, omvat de aanspraak op het Gebruik van de Datalevering tevens het recht om de Datalevering tijdelijk te kopiëren naar het (werk)geheugen van de computer van de Licentienemer, de Datalevering te kopiëren naar en op te slaan op harde schijven en andere dataopslagmedia van de Licentienemer en back-ups te maken van de Datalevering voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van Licentienemerproducten.

  3. De Licentienemer ziet erop toe dat de sublicentienemer onvoorwaardelijk instemt met deze Datalicentievoorwaarden. Licentienemer houdt bij aan wie een sublicentie wordt verleend. Bij vermoeden van misbruik of inbreuk op deze Datalicentievoorwaarden verschaft Licentienemer op eerste verzoek van REISinformatiegroep, aan REISinformatiegroep of een door REISinformatiegroep aangewezen derde per ommegaande inzage hierin.

 3. Licentievoorwaarden

  1. De Datalevering wordt ontwikkeld en is primair geschikt voor het aanbieden van reisinformatie, maar is niet beperkt tot dit gebruik. De Datalevering of een combinatie van Dataleveringen is niet geschikt voor doeleinden met betrekking tot het interpreteren van de prestaties van Vervoerders. De Licentienemer Gebruikt de Datalevering of een combinatie van Dataleveringen niet buiten de reikwijdte en de voorwaarden van de onder deze Datalicentievoorwaarden verleende licentie of aanvullende, specifiek overeengekomen, instructies.

  2. De Licentienemer mag de Datalevering niet Gebruiken om:
   (a) een Licentienemerproduct aan te bieden dat opzettelijk een nadelige invloed heeft op de doelstelling van REISinformatiegroep om de brede beschikbaarheid van open informatie over openbaar vervoer voor het publiek te bevorderen, bijvoorbeeld het opzettelijk onjuist informeren van eindgebruikers; of
   (b) een Licentienemerproduct aan te bieden dat op enige wijze onethisch of onrechtmatig is jegens derden, met name Vervoerders, bijvoorbeeld het aanmoedigen van zwartrijden.

  3. De Licentienemer treft de juiste technische en organisatorische maatregelen om gegevensverlies, ongeoorloofde toegang tot data of misrepresentatie van de Datalevering te voorkomen. Daarom vaardigt REISinformatiegroep van tijd tot tijd (beveiligings-)richtlijnen uit die de Licentienemer voor eigen risico en kosten dient toe te passen. Voor zover noodzakelijk installeert en implementeert de Licentienemer op eigen risico en kosten de Dataleveringen en eventuele relevante en technisch adequate software die de werking van de Datalevering niet verstoort of onveilig maakt.

  4. De systemen van de Licentienemer voldoen aan de huidige technische normen en zijn – voor zover van toepassing – adequaat om de Datalevering of de Licentienemerproducten voor eindgebruikers snel en nauwkeurig beschikbaar te maken.

  5. De Licentienemer leeft de van toepassing zijnde wetten en regels na.

  6. De Licentienemer mag niet de indruk wekken dat hij voor of namens REISinformatiegroep of Vervoerders handelt, tenzij hierover expliciete afspraken over zijn tussen Licentienemer en REISinformatiegroep of Vervoerder.

  7. Niets in deze Datalicentievoorwaarden beperkt de Licentienemer in het gebruik van content die hij elders verkrijgt of van de uitoefening van de rechten die hij uit hoofde van de wet heeft.

  8. Om misbruik te voorkomen, behoudt REISinformatiegroep zich het recht voor op eigen kosten redelijke maatregelen te treffen om te onderzoeken en te controleren of de Licentienemer de Datalevering niet Gebruikt buiten de onder deze Datalicentievoorwaarden verleende rechten en voorwaarden of voor andere ongeoorloofde doeleinden zoals specifiek verboden onder deze Datalicentievoorwaarden.

 4. Prijs en betaling

  1. Het recht op het Gebruiken van de Datalevering zoals verleend onder deze Datalicentievoorwaarden is gratis. Door Licentienemer eventueel verschuldigde kosten voor levering van de data aan de Licentienemer worden in de desbetreffende SLA vermeld. Het bedrag van de Datalevering en/of combinatie van Dataleveringen overschrijdt het door overheden en Vervoerders gezamenlijk vastgestelde maximum niet.

  2. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 4.1, laatste zin heeft REISinformatiegroep het recht de in de desbetreffende SLA vermelde prijzen en tarieven (indien van toepassing) op enig moment aan te passen. In het geval dat de Licentienemer een dergelijke aanpassing afwijst, is de Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van deze aanpassing door REISinformatiegroep de Overeenkomst te beëindigen op de datum waarop de aanpassing van kracht zou worden.

  3. De Licentiehouder ziet erop toe dat betalingen conform de instructies van REISinformatiegroep en niet later dan dertig (30) dagen na de factuurdatum worden gedaan. Indien de Licentiehouder niet binnen de voorgeschreven termijn of niet het volledige bedrag betaalt, is de Licentiehouder van rechtswege in gebreke en is de Licentiehouder vanaf die dag de wettelijke rente en eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met betrekking tot een dergelijke te late of onvolledige betaling worden gemaakt.

  4. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn is REISinformatiegroep gerechtigd de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten, dan wel conform artikel 9.4 te handelen.

 5. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De REISinformatiegroep-Database is een database zoals bedoeld in de Richtlijn en de Databankenwet en is ook onder de Auteurswet beschermd. Waar het REISinformatiegroep en de Licentienemer betreft, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de REISinformatiegroep-Database en een REISinformatiegroep Producten exclusief bij REISinformatiegroep als de gerechtigde partij. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Licentienemerproducten berusten exclusief bij de Licentienemer.

  2. De Licentienemer verkrijgt het recht op het Gebruik van de Datalevering uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk onder deze Datalicentievoorwaarden is verleend. Deze Datalicentievoorwaarden strekken op geen enkele wijze tot overdracht van eigendom van Intellectuele Eigendomsrechten van REISinformateigroep aan de Licentienemer of vice versa.

  3. Behoudens met de schriftelijke goedkeuring van REISinformatiegroep, mag de Licentienemer verwijzingen naar de vertrouwelijke aard van of de bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten, inclusief kennisgevingen van auteursrechten, niet verwijderen of wijzigen, met betrekking tot onder andere de REISinformatiegroep-Producten, software, (data)bestanden en/of documentatie.

  4. Het risico van schade, verlies, diefstal of wederrechtelijke toe-eigening van de Datalevering of andere door REISinformatiegroep geboden informatie (codes, wachtwoorden, documentatie enz.) gaat over op de Licentienemer wanneer de Datalevering of de informatie ter beschikking komt van de Licentienemer of een vertegenwoordiger van de Licentienemer.

  5. REISinformatiegroep vrijwaart de Licentienemer tegen door de Licentienemer geleden verlies of schade als gevolg van een claim van derden dat de Datalevering, wanneer dit wordt Gebruikt conform deze Datalicentievoorwaarden, een inbreuk vormt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Om de vrijwaring van toepassing te laten zijn met betrekking tot een bepaalde claim, zal de Licentienemer:

   1. REISinformatiegroep onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke claim in kennis stellen;

   2. de afwikkeling van de zaak, inclusief eventuele getroffen schikkingen aan REISinformatiegroep overlaten;

   3. REISinformatiegroep voorzien van de relevante volmachten om zichzelf te beschermen, indien noodzakelijk in naam van de Licentienemer en redelijke informatie, assistentie en medewerking bij het verdedigen van de claim verlenen.

   Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door REISinformatiegroep ter beschikking gestelde REISinformatiegroep-Producten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde of volgens de opvatting van REISinformatiegroep waarschijnlijk een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal REISinformatiegroep, ter keuze van REISinformatiegroep:

   1. ervoor zorgdragen dat Licentienemer het REISinformatiegroep Product kan blijven Gebruiken;

   2. het REISinformatiegroep Product zodanig aanpassen of vervangen dat er geen sprake meer is van inbreuk, of

   3. na staking van het Gebruik van het REISinformatiegroep Product eventuele door de Licentienemer voor het desbetreffende REISinformatiegroep-Product betaalde tarieven terugbetalen met aftrek van een redelijk, door REISinformatiegroep – ter exclusieve beoordeling van REISinformatiegroep – te bepalen gebruikstarief.

   Deze paragraaf bevat de volledige aansprakelijkheid van REISinformatiegroep en het enige rechtsmiddel dat de Licentienemer ter beschikking staat met betrekking tot inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten en/of REISinformatiegroep heeft geen aanvullende aansprakelijkheid met betrekking tot enige beweerde of bewezen inbreuk.

  6. Onder deze vrijwaring is REISinformatiegroep niet aansprakelijk voor zover een dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van de inbreuk op deze Datalicentievoorwaarden door de Licentienemer.

  7. De Licentienemer vrijwaart REISinformatiegroep voor alle claims, verliezen en/of schade van derden op basis van het feit dat de door de Licentienemer gebruikte technologie voor het aanbieden van Licentienemerproducten een inbreuk vormt op een Intellectueel Eigendomsrecht van derden.

  8. In het geval dat een sublicentienemer van de Licentienemer naar de opvatting van REISinformatiegroep inbreuk pleegt op de Intellectuele Eigendomsrechten van REISinformatiegroep of op een bepaling van deze Datalicentievoorwaarden, zal de Licentienemer alle medewerking aan REISinformatiegroep verlenen zodat REISinformatiegroep verdere overtreding of inbreuk kan stoppen en voorkomen. Met dit oogmerk biedt de Licentienemer REISinformatiegroep op eigen kosten de informatie en medewerking die noodzakelijk is om doeltreffend actie te ondernemen.

 6. Vertrouwelijkheid en Publiciteit

  1. De Partijen houden alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk.

  2. Afhankelijk van de schriftelijke goedkeuring vooraf van de andere Partij, onthult of maakt geen der Partijen informatie en datadragers beschikbaar aan derden of aan haar medewerkers, tenzij de beschikbaarheid of bekendmaking noodzakelijk is om aan de overeengekomen voorwaarden te voldoen. De Partijen garanderen dat hun medewerkers deze vertrouwelijkheidsbepalingen eveneens naleven.

  3. Na beëindiging van de Datalicentievoorwaarden om welke reden dan ook, staken de Partijen het gebruik van alle Vertrouwelijke Informatie die door de andere Partij is verstrekt.

 7. Rechten en verplichtingen van REISinformatiegroep

  1. REISinformatiegroep biedt de Licentienemer toegang tot de Datalevering door de Datalevering beschikbaar te stellen op de in de SLA beschreven wijze.

  2. Het is REISinformatiegroep toegestaan wijzigingen en/of verbeteringen (hierna te noemen ‘Verbeteringen’) aan te brengen in een REISinformatiegroep Product of de samenstelling daarvan. In een dergelijk geval stelt REISinformatiegroep de Licentienemer hiervan in kennis en stelt de Verbeteringen onmiddellijk ter beschikking aan de Licentienemer. De kosten van implementatie van deze Verbeteringen komen voor rekening van de Licentienemer. Indien de Licentienemer de Verbeteringen afwijst, is de Licentienemer gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de wijziging van kracht wordt, tenzij de wijziging wordt geïnitieerd door wijzigingen van relevante wetten of regels of andere door de bevoegde instanties uitgevaardigde vereisten, of indien REISinformatiegroep de kosten van implementatie van de wijzigingen draagt. REISinformatiegroep is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van een REISinformatiegroep Product te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

  3. REISinformatiegroep garandeert niet dat de Datalevering volmaakt is of zonder Gebreken werkt. De verantwoordelijkheid voor een volledig, accurate en/ofactuele NDOV Levering ligt bij de Vervoerders. REISinformatiegroep is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit data met betrekking tot de Datalevering die niet volledig, accuraat of actueel zijn. REISinformatiegroep mag de toegang tot de website waarlangs de Datalevering plaatsvindt tijdelijk weigeren of beperken voor preventief onderhoud of herstel- of aanpassingswerkzaamheden. REISinformatiegroep stelt alles in het werk om een dergelijke onderbreking tot een minimum te beperken en streeft ernaar een dergelijke onderbreking buiten OV spitstijden te doen plaatsvinden en de Licentienemer daarover vooraf te informeren, voor zover de omstandigheden dat mogelijk maken.

  4. Voor zover bekend bij REISinformatiegroep, bevat de Datalevering bij levering geen virussen, logic bombs of trojaanse paarden die de systemen van de Licentienemer kunnen aantasten.

  5. REISinformatiegroep zal zich in redelijkheid inspannen eventuele Gebreken in de Datalevering binnen een redelijke termijn te verhelpen indien en voor zover de Licentienemer het desbetreffende Gebrek heeft gemeld met een gedetailleerde beschrijving en binnen een redelijke termijn nadat de Gebrek zich voordeed. Eventueel daarmee gepaard gaande kosten worden door REISinformatiegroep gedragen, tenzij de oorzaak of het optreden van de Gebrek direct door de Licentienemer werd veroorzaakt. REISinformatiegroep is gerechtigd tijdelijke oplossingen, alternatieve softwareoplossingen en probleemomzeilende beperkingen te implementeren.

 8. Aansprakelijkheid

  1. De volledige aansprakelijkheid van REISinformatiegroep als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Datalicentievoorwaarden of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid meer dan € 10.000,= (tienduizend euro) gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

  2. Aansprakelijkheid van de Partijen voor indirecte schade en gevolgschade, zoals verlies van winst, verlies van besparingen, verlies van inkomsten, verlies van uitkeringen, aantasting van goodwill, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of verlies van Dataleveringen of data is uitgesloten.

  3. De volledige aansprakelijkheid van de Licentienemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming onder deze Datalicentievoorwaarden of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van de schade tot een maximum van € 100.000,= (honderdduizend euro) gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

  4. Niets in dit artikel 8 strekt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Partijen:

   1. voor overlijden of persoonlijk letsel;

   2. voor opzettelijk handelen en grove nalatigheid;

   3. met betrekking tot de vrijwaring zoals verleend door REISinformatiegroep en vermeld in artikel 5.5;

   4. met betrekking tot de vrijwaring zoals verleend door Licentienemer en vermeld in artikel 5.7; en

   5. misbruik van Vertrouwelijke Informatie.

  5. Tenzij een Partij onder deze Datalicentievoorwaarden blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ontstaat de aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de in gebreke zijnde Partij een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke tekortkoming heeft gekregen waarin een redelijke termijn is opgenomen waarbinnen de in gebreke zijnde Partij de tekortkoming kan zuiveren en de in gebreke zijnde Partij na een dergelijke termijn in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen. De schriftelijke ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de in gebreke zijnde Partij de gelegenheid heeft op adequate wijze te reageren.

  6. Geen van de Partijen is gehouden haar verplichtingen na te komen, indien de desbetreffende Partij daarvan wordt weerhouden door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

 9. Duur, opschorting en beëindiging

  1. De Overeenkomst is van kracht met ingang van de Ingangsdatum en heeft een looptijd van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na de initiële duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar, tenzij Licentienemer het Gebruik van de Datalevering beëindigt en/of de Overeenkomst opzegt per aangetekende brief of langs elektronische weg met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Aan REISinformatiegroep komt in dit verband een opzegtermijn toe van tenminste drie (3) jaar.

  2. Ongeacht artikel 9.1, kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere Partij een (tijdelijke) surseance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard of faillissement aanvraagt, of indien het bedrijf van de andere Partij wordt geliquideerd of hij/zij de werkzaamheden staakt.

  3. Voorts kan REISinformatiegroep niettegenstaande artikel 9.1, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de Licentienemer inbreuk pleegt op de Intellectuele Eigendomsrechten van REISinformatiegroep of indien de Licentienemer de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2 en 3 niet naleeft indien en voor zover die Licentienemer een dergelijke inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van een dergelijke inbreuk door REISinformatiegroep tenietdoet. Zolang de inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten of niet-naleving van de Datalicentievoorwaarden voortduurt, is REISinformatiegroep gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij aansprakelijk is voor enige daaruit voortvloeiende schade.

  4. Naast de bepalingen van artikel 9.1 tot en met 9.3, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van deze Datalicentievoorwaarden en voor zover de in gebreke zijnde partij na een ingebrekestelling te hebben ontvangen met daarin een redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming nalaat aan haar verplichtingen onder deze Datalicentievoorwaarden te voldoen.

  5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 9.2 of 9.3 staakt de Licentienemer het Gebruik van de Datalevering onmiddellijk na de datum van de beëindiging. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat een beëindiging van de Overeenkomst op andere gronden (dat wil zeggen beëindiging zoals vermeld in artikel 4.2, 7.2, 9.1 of 9.4) geen invloed heeft op de rechten van de Licentienemer op het Gebruik van een NDOV Levering die al aan de Licentienemer zijn verleend binnen de voorwaarden van deze Datalicentievoorwaarden.

 10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

  1. Op de Overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 11. Diversen

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit deze Datalicentievoorwaarden is Licentienemer niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortkomend uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van REISinformatiegroep. REISinformatiegroep zal een dergelijke goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.

  2. Wijzigingen in of toevoegingen aan de bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Datalicentievoorwaarden zijn uitsluitend geldig en van toepassing indien en voor zover schriftelijk door Partijen overeengekomen.

  3. Indien een of meer bepalingen van de Datalicentievoorwaarden nietig en/of onafdwingbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Datalicentievoorwaarden. Indien noodzakelijk, overleggen Partijen met elkaar om de bepalingen zodanig aan te passen dat deze worden vervangen door bepalingen waarvan de inhoud en strekking zo veel mogelijk aansluit op de bepalingen die nietig en/of onafdwingbaar zijn.

  4. Bepalingen die bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven na beëindiging onverminderd geldig. Artikel 2, 5, 6, 8-11 zijn dergelijke bepalingen.

  5. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, strekt niets in deze Datalicentievoorwaarden tot een agentschap, partnership of joint venture van welke aard dan ook tussen Partijen.

  6. Het nalaten een recht uit te oefenen of rechtsmiddel te gebruiken of een vertraging in de uitoefening van een recht of het gebruik van een rechtsmiddel onder deze Datalicentievoorwaarden strekt er niet toe dat van dat recht of rechtsmiddel wordt afgezien of dat sprake is van (een ander) recht van afstand.

Utrecht, April 2014