Open Data licentievoorwaarden van REISinformatiegroep

Download de licentievoorwaarden (pdf)

Doelverklaring

In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve Auteursrecht en Aanverwante Rechten (zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de maker en de opeenvolgende rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als "rechthebbende") op een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk en/of databank (hierna aangeduid als een "Werk").

 

Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een Werk om zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve, culturele en wetenschappelijke werken ("Commons"), dat iedereen kan bewerken, aanpassen, opnemen in andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht het doel, inclusief (maar niet beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder bang te hoeven zijn dat deze rechten worden geschonden. De rechthebbenden kunnen bijvoorbeeld hun Werk beschikbaar stellen aan de Commons om het idee van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en wetenschappelijke werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun Werk of de verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van anderen.

 

Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op een aanvullende tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband brengt met een Werk (de "Bekrachtiger") er vrijwillig voor, voor zover hij of zij houder is van het Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk, om CC0 op het Werk van toepassing te verklaren en het Werk in het publieke domein te brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming van zijn of haar Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk en van de betekenis en desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.

 

 1. Auteursrecht en Aanverwante Rechten.

  Op een Werk dat op grond van CC0 beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten rusten ("Auteursrecht en Aanverwante Rechten"). Auteursrecht en Aanverwante Rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  1. het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te voeren, tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;

  2. de door de oorspronkelijke auteur(s) en/of uitvoerder(s) behouden morele rechten;

  3. portretrecht en privacy rechten die verband houden met een in een Werk opgenomen beeltenis of gelijkenis van een persoon;

  4. rechten die bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie ten aanzien van een Werk, met inachtneming van de in onderstaand artikel 4, lid a, opgenomen beperkingen;

  5. rechten die bescherming bieden tegen het opvragen, verspreiden, gebruiken en hergebruiken van in een Werk opgenomen gegevens;

  6. databankrechten (zoals die welke voortvloeien uit Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en uit nationaal recht krachtens de implementatie van de richtlijn daarin, inclusief de gewijzigde of opeenvolgende versie van die richtlijn); en

  7. overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in nationaal recht.

   

 2. Afstandsverklaring.

  Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/haar Auteursrechten en Aanverwante Rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen en gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als toekomstige vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze op (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Afstandsverklaring"). Bekrachtiger doet deze Afstandsverklaring ten behoeve van het publieke domein en ten nadele van zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers, met de volledige intentie deze Afstandsverklaring niet te herroepen, ontbinden, annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het ongestoord genot van het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger, zou kunnen verstoren.

   

 3. Publieke Licentie.

  Als enig deel van de Afstandsverklaring onder het toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig worden verklaard, dan blijft de Afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger. Daarnaast verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de Afstandsverklaring wordt verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie om het Auteursrecht en de Aanverwante Rechten van Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Licentie"). De Licentie wordt geacht van kracht te zijn met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing heeft verklaard op het Werk. Als enig deel van de Licentie onder het toepasselijke recht om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze gedeeltelijke nietigheid of niet-rechtsgeldigheid de rest van de Licentie niet aan en in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het resterende Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk niet zal uitoefenen, of (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met betrekking tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke Doelverklaring van Bekrachtiger.

   

 4. Beperkingen en Verklaringen.

  1. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of anderszins aangetast.

  2. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is” basis en doet geen enkele uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.

  3. Bekrachtiger is niet verantwoordelijk voor het vrijmaken van rechten van derden die op het Werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het Auteursrecht en Aanverwante Rechten van derden op het Werk. Bekrachtiger is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het Werk.

  4. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit document en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met betrekking tot deze CC0 of het gebruik van het Werk.

   


Verklaring ondergetekenden

 

……….

 

OVERWEGENDE DAT:

 1. OV autoriteiten willen dat brongegevens reisinformatie vrij voor hergebruik ter beschikking komen voor afnemers;

 2. Brongegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC0 vrijwaring.

 3. Brongegevens aan afnemers worden verstrekt door een loket;

 4. Levering van brongegevens aan een loket geschied op basis van afspraken tussen overheden en vervoerders;

 5. Een loket als taak heeft om brongegevens ter beschikking te stellen aan afnemers;

 6. Een afnemer een loket kan aanspreken op het tijdig doorleveren van de brongegevens;

 7. Middels een gebruiksovereenkomst het gelijke speelveld tussen afnemers is gewaarborgd;

 8. Er een leveringszekerheid aan afnemers is in verband met investeringen die afnemers moeten doen;

 9. Een leverancier de gegevens gratis verstrekt aan het loket;

 10. Een gebruiker/afnemer die misbruik maakt van de brongegevens kan door de leverancier van de brongegevens aansprakelijk worden gesteld wegens smaad.

 11. Een loket afnemers (mogelijk) een vergoeding voor verstrekking van brongegevens in rekening kan brengen.

 12. Het monitoren van de concessie-uitvoering geschiedt op basis van afspraken tussen de Ov-autoriteit (Concessieverlener) en de vervoerder (Concessiehouder)

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

 1. Algemeen

  Een loket levert aan afnemers onbewerkte brongegevens, die door leveranciers worden geleverd.
  Een loket kan niet worden aangesproken op zaken die niet door leveranciers worden geleverd.

   

 2. Definities

  Begrippen:

  Loket
  Organisatie die brongegevens reisinformatie van het OV verzamelt en ontvangt van leveranciers en deze brongegevens ter beschikking stelt aan afnemers.
  Brongegevens
  Gegevens zoals deze gedefinieerd zijn in de (dynamische) bijlage 1 van dit document.
  Vergoeding voor leveren van brongegevens
  Een loket kan een vergoeding bij afnemers vragen voor het leveren van brongegevens. Voor brongegevens zelf wordt geen vergoeding gevraagd.
  Afnemers
  Partijen die de brongegevens afnemen van een loket en brongegevens zelf gebruiken en/of deze doorleveren aan andere partijen.
  Leveranciers
  Vervoerders en decentrale overheden

   

 3. Gebruiksrecht

  1. Een loket verleent aan een afnemer, vanaf de datum van ondertekening van deze gebruiksovereenkomst, een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van brongegevens. Afnemer mag brongegevens, al dan niet in bewerkte vorm doorleveren aan partijen onder een CC0 vrijwaring.

  2. Loket verstrekt brongegevens.

  3. Een loket is in staat om wijzigingen in de structuur van een brongegeven te verwerken. Wijzigingen in de structuur van een brongegeven worden minimaal 6 maanden voor invoering van de wijziging door een loket doorgegeven aan de afnemers. Een loket is in staat om uitbreidingen in het assortiment van brongegevens binnen een maand te verwerken.

  4. De beschrijving van brongegevens inclusief een beschrijving van bijbehorende documentatie is te vinden in de bijlage bij deze overeenkomst. Deze bijlage is een dynamisch document. Door overheden en vervoerders zullen / kunnen nieuwe afspraken omtrent brongegevens worden gemaakt.

  5. Spoorbrongegevens zijn niet geschikt voor het interpreteren van Openbaar Vervoer prestaties.

   

 4. Vergoeding voor verstrekking van brongegevens

  De vergoeding voor verstrekking van brongegevens bedraagt ten hoogste 1000 Euro exclusief BTW.

   

 5. Looptijd, opzegging en beëindiging

  Looptijd
  1. De duur van deze gebruiksovereenkomst is onbepaald.

  2. Afnemer sluit een gebruiksovereenkomst voor minimaal 1 jaar

  Opzegging
  Een loket kan deze gebruiksovereenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie jaar.
  Beëindiging
  1. Een loket kan deze gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring, indien afnemer ook na schriftelijke aanmaning,  binnen een redelijke termijn, in strijd handelt met één van de artikelen van deze gebruiksovereenkomst.

  2. Een loket kan, zonder dat ter zake ingebrekestelling zal zijn vereist, de gebruiksovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen, indien:

   1. Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

   2. Afnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

   3. De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd;

   4. Afnemer zijn huidigeonderneming staakt;

   5. Op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd en het beslag niet binnen een maand is opgeheven;

   6. Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze licentie / gebruiksovereenkomst na te kunnen komen.

   

 6. Aansprakelijkheid

  1. Een loket sluit elke aansprakelijkheid uit.

  2. Een loket sluit ketenaansprakelijkheid uit.

   

 7. Functiebeschrijving loket

  1. Voor het melden van incidenten (afwijken van de normale situatie) is een loket continue bereikbaar per email. Incidenten kunnen telefonisch tussen 08.00 uur en 22.00 worden doorgegeven. Incidenten worden opgenomen in een transparant incident informatiesysteem. Binnen vier uur zal een reactie worden gegeven.

  2. Vragen en verzoeken kunnen tijdens kantooruren worden ingediend.

  3. Een loket is aanspreekbaar op tijdigheid van doorleveren van realtime brongegevens binnen 3 seconden en een loket is aanspreekbaar op een leveringszekerheid (tijd dat het systeem werkt) van tenminste 99%.

   

 8. Geschilbeslechting en toepassingsrecht

  Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksovereenkomst, zullen worden beslecht
  door een bevoegde rechter te Den Haag.